Privaatsuspoliitika

Kehtivad alates 06.08.2019

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist OÜ Spin Invest, registrikood 14750124, asukohaga A. H. Tammsaare pst 10c-1, 80015 Pärnu, Pärnumaa, Eesti (edaspidi Ettevõte), veebilehel / rakenduses MyGames (edaspidi Veebileht).

Kasutajad (ainsuses Kasutaja) on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Ettevõttele omalt poolt infot. 

Ettevõte järgib andmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679 tulenevaid nõudeid. 

Kogutavad andmed

Ettevõte töötleb Kasutajate andmeid, mida Kasutajad on vabatahtlikult Ettevõttele Veebilehel avaldanud. Andmete avaldamata jätmise või kustutamise korral ei saa Kasutajad kasutada Veebilehte ning seal pakutavaid teenuseid.

Ettevõte kogub ja töötleb Kasutajate kohta järgmisi andmeid (edaspidi Isikuandmed):

 • Nimi, telefoninumber ja e-mail;
 • Profiilipilt;
 • Krediitkaardiandmed teenuse eest tasumiseks;
 • Tennisemängu tase;
 • Geograafilise asukoha andmed;
 • Andmed seoses Kasutajate tegevusega Veebilehel ja teenuste kasutamisega;
 • Muud andmed, mis on vajalikud kliendiuuringuteks ja pakkumisteks;
 • Muud andmed, mida Kasutaja Veebilehel enda kohta avaldab (sugu, vanus jms).

Isikuandmete kasutamine

Ettevõte töötleb Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevates privaatsustingimustes sätestatud eesmärkidel, mh Kasutajale kasutajakonto loomiseks, Kasutaja identifitseerimiseks ning Kasutajaga kontakteerumiseks, platvormiteenuse osutamiseks ja tugiteenuste pakkumiseks (sh kasutajatoe pakkumiseks), samuti seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmeid töödeldakse Kasutaja ja Ettevõtte vahel sõlmitud lepingu alusel selle jaoks, et Kasutajale oleks  võimalik vahendada Veebilehe kaudu teenuseid ja luua Veebilehele juurdepääs. Isikuandmeid, mis ei ole vältimatult vajalikud Veebilehe vahendusel teenuse osutamiseks, kuid mida Kasutaja on otsustanud vabatahtlikult avaldada (nt profiilipilt) töödeldakse nõusoleku alusel. 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Ettevõte võib edastada Isikuandmeid kolmandatele isikutele ja koostööpartneritele, kes osutavad Ettevõttele teenuseid, mis on vajalikud Veebilehe kaudu Kasutajale teenuse osutamiseks. Kolmandaid isikuid ja koostööpartnereid on teavitatud sellest, et nad võivad Isikuandmeid kasutada üksnes Ettevõtte poolt määratud eesmärgil ja ulatuses.

Ettevõte kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • veebilehe ja rakenduse arendus, programmeerimine;
 • reklaami- ja kommunikatsiooniga seotud teenuseid, sh meedia planeerimine ja -vahendus ning edastamine, turunduskampaaniate väljatöötamine ning läbiviimine 

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Ettevõte säilitab Isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega ettenähtud või lubatud, kuid mitte kauem, kui see on Ettevõttele vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi.

Ettevõte rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate Isikuandmete kaitseks. Juurdepääs Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning Isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda enda Isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda enda Isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda enda Isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal saata e-posti aadressile help@mygames.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Kasutaja leiab, et tema õigusi on Isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Otseturustusteated

 • Kasutame e-kirja aadressi ja/või telefoninumbrit isikustatud otseturustusteadete saatmiseks, kui olete andnud vastava nõusoleku Veebilehel. 
 • Kui Kasutaja ei soovi saada isikustatud otseturustusteateid, siis on võimalik valida e-kirja jaluses link „ei soovi saada otseturustusteateid“ või teha vastav märge Veebilehel.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt Kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. 

Kasutades Veebilehte, nõustub Kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivad küpsised, mis jäävad Kasutaja seadmes olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks Kasutaja kui Veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja Veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt Kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui Kasutaja Veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada Veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse Veebilehel teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Veebileht korrektselt töötada. 

Privaatsustingimuste muutmine

Ettevõte jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata. Privaatsustingimused oma uusimas versioonis avalikustatakse veebilehel ning muutmisest teavitatakse Kasutajaid.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti help@mygames.ee