Kasutustingimused

Üldsätted

Spin Invest OÜ, registrikood 14750124, asukoht A. H. Tammsaare pst 10c-1, 80015 Pärnu, Eesti (edaspidi „MyGames“) haldab MyGames’i nutirakendust ning veebilehte aadressil www.mygames.ee ja nendega seotud alamdomeene, tarkvara, andmebaase, uuendusi ja muid ühendatud või liidetud komponente ja materjale (edaspidi „Rakendus“).

Rakendus loob tennisemängijatele digitaalse infovahetuse keskkonna, mille abil on võimalik ühelt poolt leida vabanevaid mängukohti muidu kinnistes tennise püsiaegades ning teiselt poolt leida enda püsiajale asendusmängijaid (edaspidi „Teenus“).

Kasutaja“ tähendab füüsilist isikut, kes registreerub Rakenduse kasutajaks. Kasutajaks registreerumisega kinnitab Kasutaja, et on käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Tingimused“) hoolikalt läbi lugenud ning kinnitab oma nõusolekut ja kohustust järgida Tingimusi täies ulatuses. Tingimustega nõustumisel muutuvad need MyGames’i ja Kasutaja vahel sõlmitud siduvaks lepinguks (edaspidi „Leping“).

Teenuse sisu

 1. Igale Kasutajale luuakse Rakenduses oma konto (Mängijaprofiil).
 2. Kasutajakonto (Mänguprofiil) loomiseks tuleb Kasutajal esitada Rakenduses oma nimi, e-maili aadress ning unikaalne ja turvaline parool.
 3. Kasutajakonto on võimalik luua ka Rakenduses Facebook’i või Google’i konto abil registreerudes.
 4. Lähtuvalt Kasutaja poolt kasutatavatest Rakenduse funktsioonidest jagunevad Kasutajad erinevate Mänguprofiilide (mõiste all) osas Mängijateks ja Jälgijateks.
 5. Mängija on Kasutaja, kes on loonud Rakenduses tennise püsiaja grupi ehk Mänguprofiili või liitunud Mänguprofiiliga püsimängijana (mitte asendajana). Jälgija on Kasutaja, kes on registreerunud Mänguprofiili jälgijaks ning kes ei ole jälgitava Mänguprofiili Mängija.
 6. Mängija kutsub Mänguprofiiliga liituma vastava Mänguprofiili loonud Kasutaja ehk administraator. Igal Kasutajal, kes ei ole vastava Mänguprofiili kohane Mängija, on võimalik hakata avalike Mänguprofiilide (mõiste all) Jälgijaks, samuti avaldada soovi poolavalike Mänguprofiilide (mõiste all) jälgimiseks. Jälgijaid saavad kutsuda Mänguprofiili juurde kõik vastava Mänguprofiili Mängijad.
 7. Rakendus võimaldab Mängijal otsida temaga seotud Mänguprofiili kohasele järgmisele mängule endale asendajat. Asendaja otsimine toimub Mänguprofiili iga mängu osas eraldi ning on võimalik Rakenduses määratud aja jooksul enne mängu. Asendaja otsingu aktiveerimisel saavad kõik vastava Mänguprofiili Jälgijad sellekohase teavituse. Jälgija, kes reageerib asendaja otsimisele Rakenduse kaudu esimesena, pääseb üheks korraks asendusliikmena sellesse Mänguprofiili lähimaks saabuvaks mängukorraks mängima. Asendusmängijat otsinud Mängija tagab, et asendusmängijaks saanud Jälgijal on võimalik vastavas mängus osaleda tingimusel, et Jälgija täidab Mängijaga mängu osas sõlmitud kokkuleppeid ning muid mänguga seotud kohustusi. Asendusmängijaks määratud Jälgija on kohustatud vastavas mängus osalema või otsima endale asendaja.
 8. Jälgija poolt Mänguprofiilis asendajana osalemine ei muuda Jälgijat Mänguprofiili kohaseks Mängijaks ning tal ei teki edasiste mängude osas õigusi ega nõudeid.
 9. Rakenduses on võimalik luua erineva privaatsustasemega Mänguprofiile. Avalik Mänguprofiil on kõigile Kasutajatele nähtav ning Kasutajad saavad hakata ise selle Jälgijateks. Poolavalik Mänguprofiil on kõigile Kasutajatele nähtav, kuid selle Jälgijaks hakkamine toimub sooviavalduse alusel ning eeldab administraatori nõusolekut. Privaatne Mänguprofiil ei ole avalikult nähtav ning Jälgijaks saamine eeldab Mänguprofiili Mängija kutset.
 10. Mängijal ja Jälgijal on võimalus Mänguprofiililt lahkuda. Mängija Mänguprofiililt lahkumise korral ei ole Jälgijal võimalik asuda Mänguprofiili lahkunud Mängija asemele.
 11. Administraatoril on õigus nii Mängijat kui Jälgijat Mänguprofiililt püsivalt või ajutiselt eemaldada. Jälgija eemaldamine ei ole lubatud mängu osas, mille puhul ta on määratud asendusmängijaks.
 12. Kasutaja mõistab ja on nõus, et MyGames pakub Kasutajale üksnes digitaalse Mänguprofiili loomise ja selle jälgimise keskkonda, mis aitab Kasutajal leida ühelt poolt mänguvõimalusi ja teiselt poolt asendajaid ehk annab võimaluse Kasutajate vaheliseks infovahetuseks. MyGames ei vastuta ühelgi juhul muuhulgas Mänguprofiili kohaste mängualade seisukorra eest, teiste mängus osalema pidavate isikute mängule ilmumise, käitumise jms tegevuse eest, väljaku rendi hinnakujunduse eest, maksetingimuste ja võimalike rahaliste arvelduste eest, mängukorralduse eest, tenniseväljaku omaniku loa kasutada asendusmängijaid eest jne.
 13. MyGames ei taga, et asendusmängijaks registreerunud Jälgijal on võimalik asendusajal mängida ilma selle eest tasu, hüvitisi vms maksmata ning et mänguga seonduvalt ei tule täita täiendavaid kohustusi. Jälgija on kohustatud iseseisvalt enne asendusmängijaks registreerumist välja selgitama mänguga ja tenniserajatiste kasutamisega seonduvad kõik kohustused (sh tasu maksmise kohustused) ning neid järgima.
 14. Kasutaja mõistab ja on nõus, et Rakenduse kaudu mängule registreerumisega ja Rakenduses kajastatud mänguga kaasnevate kõigi õigussuhete poolteks on Kasutajad ning ühelgi juhul ei osale vastavates õigussuhetes MyGames. MyGames ei vastuta Kasutajate vaheliste õigussuhete omavahelise täitmise eest, vaid täitmise eest vastutavad õigussuhte pooled. MyGames ei ole Kasutaja agent, maakler, komisjonär, käendaja vms.
 15. Mänguprofiili kohaste Mängijate omavahelised õigussuhted kujunevad vastavalt Mängijate kokkulepetele ning Rakendus ei tekita ega lõpeta vastavaid õigussuhteid (nt ei võta Mänguprofiililt eemaldatud Mängijalt õigust osaleda vastavas püsiaja mängus kui Mängijal on vastav õigus).
 16. MyGames ei vastuta Kasutajate omavaheliste rahaliste kokkulepete ega nende täitmise eest ega ole vastavate kokkulepete pooleks.

Kasutaja õigused ja kohustused

 1. Kasutaja kohustub:

  1. kasutama Rakendust kooskõlas Tingimustega, Rakenduses olevate juhistega, õigusaktidega ning heade kommetega;
  2. esitama registreerumisel tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi ja teavitama MyGamesi koheselt andmete muutumisest;
  3. tagama, et Rakenduse kasutamisel esitatud andmed ei oleks väärad, eksitavad ega ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;
  4. Rakenduses olevaid andmeid (Mänguprofiili andmed jms) pidevalt ajakohastama, tagamaks, et Mängijad ja Jälgijad ei saa Rakenduse kaudu väärinfot (esitama viivitamatult teavituse mängu ärajäämise kohta, Mänguprofiili kohase püsiaja lõppemise kohta jms);
  5. hoidma Rakenduse kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte ning viivitamatult teavitama MyGamesi salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmanda isiku valdusesse. Kasutaja mõistab, et salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmanda isiku valdusesse on kolmandal isikul võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja ning MyGames’il ei ole kohustust kontrollida täiendavalt (peale salasõna ja kasutajatunnuse) Kasutaja isikut.
 2. Kasutajal on keelatud:

  1. kasutada Rakendust vastuolus heade kommetega või ebaseaduslikul eesmärgil;
  2. üles laadida või edastada viiruseid ja muid arvutiprogramme ning faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Rakenduse normaalset kasutamist või mis võivad kahjustada teiste Kasutajate riistvara funktsioneerimist;
  3. teha muud, mis on vastuolus Tingimustes tooduga.

MyGames’i õigused ja kohustused

 1. MyGames’il on õigus piirata või tühistada Kasutaja Rakenduse kasutamisõigus juhul, kui:
  1. Kasutaja rikub Tingimusi;
  2. Kasutaja eksitab teisi Kasutajaid või ei täida nende ees võetud kohustusi;
  3. muul olulisel põhjusel.
 2. MyGames’il on õigus kustutada või ajutiselt peatada Mänguprofiil, mille osas on alust arvata, et seda puudutav Rakenduses olev info on ebaõige või Mänguprofiili kohase Jälgija ees on jäetud kohustus täitmata.
 3. MyGames’il on õigus jälgida Rakenduses toimuvat tegevust ning võtta tarvitusele meetmed Rakendusega ja Tingimustega seonduvate rikkumiste ja väärkasutuste uurimiseks.
 4. Rakendus ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad MyGames’ile. Kasutaja kohustub veenduma ja tagama, et Rakenduse kasutamisega ei riku Kasutaja MyGames’i ega kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.
 5. MyGames võib Rakenduse funktsionaalsust ja Rakenduses olevate andmete koosseisu, struktuuri, sisu, kättesaadavust jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta, samuti muuta Rakenduse ja Teenuste kasutamiseks vajalikule riist- ja tarkvarale esitatavaid nõudeid.
 6. MyGames’il on õigus mistahes ajal Rakendus sulgeda ja Teenuse osutamine sellest ette teatamata lõpetada ning Kasutajal ei teki sellest tulenevalt MyGames’i vastu mistahes nõudeid.
  1. MyGames’il on õigus ajutiselt katkestada Teenuse pakkumine Rakenduse vahendusel, kui see on vajalik Teenuse osutamise, tehniliste muudatuste, uuenduste või hooldetööde eesmärgil, avalike võrguteenuste asendus-, muutmis- või hooldetööde tõttu või juhtudel, mis tulenevad seadustest või asjaomaste volitatud ametkondade määrustest ning otsustest.

Vastutus

 1. MyGames ei vastuta ühelgi juhul Rakenduse või Teenuse katkestuse, seiskumise, peatamise või muul moel kättesaamatuse eest. MyGames ei taga, et Rakendus on piiranguteta kättesaadav ning kasutatav ja ühildatav kõigi Kasutajate seadmetega.
 2. MyGames ei vastuta Rakendusele Kasutajate poolt sisestatud andmete õiguse eest. Vastavate andmete õigsuse ja vastavuse eest seadustele vastutab ainuisikuliselt need sisestanud Kasutaja.
 3. Kasutajad on MyGames’ist sõltumatud ega ole MyGames’i agendid ega töötajad ning neil puudub õigus võtta MyGames’i nimel mistahes kohustusi.
 4. MyGames ei vastuta Kasutaja tegevuse, tegevusetuse, lubaduste, garantiide, rikkumiste või hooletuse eest ega mingi sellega seonduva vigastuse, surma, kahju, kulu ega muu kahjuliku tagajärje eest. MyGames ei vastuta ega hüvita mistahes summasid ühegi viivituse, tühistamise, rikkumise vms eest, mis on MyGamesi otsese kontrolli alt väljas.
 5. MyGames ei vastuta ühegi otsese, kaudse, karistusliku, juhusliku vms kahju ega tagajärje eest, mis tuleneb Rakenduse kasutamisest, mittekasutamisest, viivitusest kasutamisel või on Rakendusega seotud ega mistahes Rakenduse kaudu saadud teabest, teenustest või muul viisil Rakenduse kasutamisest saadud kahju eest.
 6. Kasutaja kohustub hüvitama MyGamesile kogu kahju ja kulud, mis tulenevad Kasutaja poolt Tingimuste või õigusakti rikkumisest.

Klienditugi

 1. Rakenduse töös esinevate tõrgetega ning Rakenduse lahendustes orienteerumisega seotud küsimuste korral tuleb Kasutajal võtta MyGames’iga ühendust e-posti aadressil help@mygames.ee.
 2. MyGames vastab esitatud päringutele esimesel võimalusel ning ajavahemikul esmaspäevast reedeni tavapärasel tööajal (s.o. 9:00-17:00), välja arvatud riiklikel pühadel.

Tingimuste muutmine

 1. MyGames’il on õigus igal ajal Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, millest tulenevalt võtab Kasutaja endale kohustuse Tingimusi regulaarselt kontrollida. Rakenduse kasutamine loetakse Kasutaja nõustumuseks järgida selle kasutamise ajal kehtivaid Tingimusi ning Rakenduses olevaid selgitusi ja juhendeid.

Lepingu kehtivus

 1. Tingimuste kohane Leping kehtib tähtajatult.
 2. MyGames’il on õigus öelda Leping ilma etteteatamistähtajata üles kui Kasutaja on Lepingut rikkunud ning MyGames’i hinnangul ei võimalda Kasutaja käitumine jätkata Rakenduse kasutamist.
 3. Kasutajal ja MyGames’il on õigus Leping igal hetkel korraliselt üles öelda.
 4. Lepingu lõpetamisel Mängijaprofiil kustutatakse.

Lõppsätted

 1. Lepingust ja Rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele MyGames’i ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 2. MyGames’i ja Kasutaja vahelised vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.